Terma Perkhidmatan

 

 

TERMA PERKHIDMATAN SALAMWEB

 

17 April 2019

 

APA YANG ADA DALAM TERMA INI?

Terma ini (“Terma”) memberitahu anda peraturan yang mengawal selia penggunaan perkhidmatan dan produk SalamWeb, seperti Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, SalamToday (portal gaya hidup), SalamNews (rangkaian berita) SalamChat (perkhidmatan perbualan terbuka) dan produk digital (termasuk aplikasi) dna perkhidmatan dalam talian yang lain (“Produk dan Perkhidmatan SalamWeb”).

 

SIAPA KAMI DAN BAGAIMANA INGIN MENGHUBUNGI KAMI

Produk dan Perkhidmatan dikendalikan oleh Salam Web Technologies DMCC (“kami”/”kita”, “SalamWeb”). Kami adalah sebuah syarikat berhad yang berdaftar di Dubai di bawah nombor syarikat DMCC95177 dan mempunyai pejabat berdaftar kami di Unit No: I5-PF-118, Peruncit Runcit I5, Plot No. JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, Emiriah Arab Bersatu atau anak syarikat – Salam Web Technologies MY Sdn Bhd, 1 Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Brickfields, Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk menghubungi kami, sila e-mel kepada [email protected].

 

PENERIMAAN ANDA TERHADAP TERMA INI

Dengan menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, anda mengesahkan bahawa anda menerima terma dan syarat penggunaan yang terkandung di sini dan Notis Privasi (“Notis Privasi”) dan bahawa anda bersetuju untuk mematuhinya. Terma dan syarat penggunaan dan Notis Privasi secara kolektif dirujuk sebagai “Terma”.

Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak boleh menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb.

Terma utama adalah dalam bahasa Inggeris. Sekiranya kami telah menyediakan terjemahan versi bahasa Inggeris bagi Terma ini, anda bersetuju bahawa terjemahan yang disediakan adalah untuk kemudahan anda sahaja dan Terma versi bahasa Inggeris akan mengawal selia hubungan anda dengan kami.

Jika terdapat sebarang percanggahan antara Terma versi bahasa Inggeris dan terjemahannya, maka versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dengan menerima Terma Perkhidmatan ini, anda mengakui bahawa sebarang pencabulan atau pelanggaran Terma Perkhidmatan akan diambil tindakan oleh Undang-undang dan Peraturan Dekri Persekutuan

 

PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DAN PERISIAN PIHAK KETIGA KAMI

Produk dan Perkhidmatan SalamWeb menggunakan perisian dan perkhidmatan pihak ketiga.

Persetujuan anda dengan kami juga akan merangkumi terma perisian dan perkhidmatan pihak ketiga.

 

KAMI MUNGKIN MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA TERMA INI

Kami mungkin meminda Terma ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Sebarang perubahan kepada Terma akan berkuatkuasa apabila Terma yang dipinda atau diubah disiarkan. Setiap kali anda ingin menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, sila semak Terma ini untuk memastikan anda memahami Terma Perkhidmatan yang diguna pakai pada masa itu. Anda bersetuju bahawa penggunaan berterusan anda terhadap Produk dan Perkhidmatan SalamWeb setelah perubahan tersebut dibuat akan menjadi penerimaan tanpa syarat anda terhadap Terma yang dipinda atau diubah.

 

KAMI MUNGKIN MEMBUAT PERUBAHAN DAN MENGEMAS KINI PRODUK DAN PERKHIDMATAN SALAMWEB

Kami mungkin mengemas kini dan mengubah Produk dan Perkhidmatan SalamWeb dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan pengguna kami. Kami akan berusaha memberi notis yang wajar tentang sebarang perubahan besar.

Perisian yang anda gunakan berhubung dengan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb boleh memasang kemas kini secara automatik, dari semasa ke semasa. Kemas kini ini direka untuk menambah baik, meningkatkan dan membangunkan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb lebih jauh dan mungkin memulakan pembetulan pepijat, fungsi yang dipertingkatkan, modul perisian baru dan versi yang benar-benar baharu. Anda bersetuju untuk menerima kemas kini sedemikian (dan membenarkan kami menyampaikannya kepada anda) sebagai sebahagian daripada Terma untuk penggunaan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb anda.

 

HAD KE ATAS PENGGUNAAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN SALAMWEB

Anda bersetuju untuk menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Terma dan hanya setakat yang dibenarkan oleh mana-mana undang-undang berkaitan, peraturan, atau amalan yang diterima umum dalam bidang kuasa yang berkenaan. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh mengganggu atau menggugat keupayaan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Tindakan tidak sah sedemikian akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang Emiriah Arab Bersatu (UAE).

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang anda alami atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pelanggaran kewajipan anda di bawah Terma ini.

 

KAMI MUNGKIN MENGGANTUNG ATAU MENARIK BALIK PRODUK DAN PERKHIDMATAN SALAMWEB

Produk dan Perkhidmatan SalamWeb disediakan untuk kegunaan anda secara percuma.

Kami tidak menjamin bahawa Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, atau apa-apa kandungan di dalamnya, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami mungkin, mengikut budi bicara kami, menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian Produk dan Perkhidmatan SalamWeb atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang wajar tentang sebarang penggantungan atau penarikan balik.

Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses Produk dan Perkhidmatan SalamWeb melalui sambungan Internet anda tahu tentang Terma ini dan lain-lain terma dan syarat yang berkaitan, dan mereka mematuhinya.

 

MAKLUMAT PERIBADI DAN PRIVASI

Anda bersetuju data anda digunakan selaras dengan Notis Privasi kami.

 

ANDA HARUS MEMASTIKAN BUTIRAN AKAUN ANDA SENTIASA SELAMAT

Jika anda memilih, atau anda diberikan, nama pengguna, kata laluan atau apa-apa maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti memperlakukan maklumat tersebut sebagai sulit. Anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga.

Kami berhak untuk melumpuhkan mana-mana nama pengguna atau kata laluan, sama ada yang dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika menurut pendapat munasabah kami, anda tidak mematuhi mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini.

Sesiapa yang memperoleh, tanpa hak yang sah, nombor rahsia, kod, kata laluan atau mana-mana cara lain untuk mempunyai akses kepada teknologi maklumat iaitu laman web, sistem maklumat elektronik, rangkaian komputer atau maklumat elektronik akan dihukum dengan pemenjaraan dan denda tidak kurang daripada dua ratus ribu dirham dan tidak melebihi lima ratus ribu dirham atau salah satu daripada kedua-dua penalti ini menurut Undang-undang UAE.

Jika anda mengetahui atau mengesyaki bahawa orang lain selain anda mengetahui nama pengguna atau kata laluan anda, anda mesti memberitahu kami dengan segera di [email protected].

 

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGGUNAKAN BAHAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN SALAMWEB

Kami merupakan pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, dan pada bahan yang disiarkannya (melainkan sesuatu dinyatakan). Hasil kerja tersebut dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian hak cipta di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara.

Anda boleh mencetak satu salinan, dan boleh memuat turun ekstrak, mana-mana halaman daripada Produk dan Perkhidmatan SalamWeb untuk kegunaan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda ke kandungan yang disiarkan di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb.

Anda tidak boleh mengubah suai salinan kertas atau digital bahan-bahan yang telah anda cetak atau muat turun dalam apa cara sekalipun, dan anda tidak boleh menggunakan mana-mana ilustrasi, gambar, video atau turutan audio atau apa-apa grafik secara berasingan daripada mana-mana teks yang disertakan.

Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenalpasti) sebagai pengarang kandungan di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb haruslah selalu diakui.

Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian kandungan pada Produk dan Perkhidmatan SalamWeb untuk tujuan komersil tanpa mendapatkan lesen daripada kami atau pemberi lesen kami untuk berbuat demikian.

Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian Produk dan Perkhidmatan SalamWeb yang melanggar Terma ini, hak anda untuk menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb akan dihentikan serta-merta dan anda mesti, pada pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan apa sahaja salinan bahan yang telah anda buat.

Pemenjaraan untuk tempoh sekurang-kurangnya satu tahun dan denda tidak kurang daripada dua ratus lima puluh ribu dirham dan tidak melebihi satu juta dirham atau salah satu daripada kedua-dua penalti tersebut akan dikenakan kepada sesiapa yang mengambil alih harta, manfaat, tindakan atau tandatangan  peribadi sama ada untuk diri sendiri atau orang lain dan tanpa hak undang-undang, dengan menggunakan kaedah penipuan atau dengan menggunakan nama palsu, atau pernyataan palsu melalui rangkaian komputer, atau sistem maklumat elektronik atau apa sahaja cara teknologi maklumat menurut undang-undang UAE.

 

JANGAN BERGANTUNG KEPADA MAKLUMAT DI LAMAN INI

Kandungan di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb disediakan untuk maklumat umum sahaja. Ia tidak bertujuan untuk memberi anda apa-apa nasihat berkenaan dengan mana-mana perkara. Anda harusah mendapatkan nasihat profesional atau pakar sebelum mengambil, atau menahan diri daripada, apa-apa tindakan yang berkaitan dengan kandungan di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb.

Walaupun kami melakukan usaha yang munasabah untuk mengemas kini maklumat tentang Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, kami tidak membuat pernyataan, waranti atau jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, bahawa kandungan di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb adalah tepat, lengkap atau terkini.

 

KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Di mana Produk dan Perkhidmatan SalamWeb mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Pautan sedemikian tidak boleh ditafsirkan sebagai kelulusan oleh kami bagi laman web yang dipautkan itu atau maklumat yang anda boleh dapatkan daripadanya.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman atau sumber tersebut.

 

KANDUNGAN DIHASILKAN PENGGUNA TIDAK DILULUSKAN OLEH KAMI

Pelayar SalamWeb mungkin merangkumi maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, termasuk di bilik sembang atau perkhidmatan lain. Maklumat ini dan bahan-bahan ini mungkin atau mungkin tidak disemak atau disekat oleh Produk dan Perkhidmatan SalamWeb. Pandangan yang dinyatakan oleh pengguna lain di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb tidak semestinya mewakili pandangan atau nilai kami.

Jika anda ingin mengadu tentang maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna lain, sila hubungi kami di [email protected].

Untuk pengguna SalamWeb Browser: Anda mempunyai keupayaan untuk menyekat laman web yang mungkin mengandungi kandungan yang menyinggung, tidak senonoh dan sangat tidak menyenangkan melalui sistem penapisan.

 

 

 

 

DASAR PENGGUNAAN YANG BOLEH DITERIMA

Apabila anda menggunakan ciri yang membolehkan anda memuat naik kandungan ke Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, atau ingin berhubung dengan pengguna Produk dan Perkhidmatan SalamWeb yang lain, anda mestilah mematuhi dasar penggunaan boleh diterima seperti berikut:

Anda boleh menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb hanya untuk tujuan yang sah. Anda tidak boleh menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb:

 • Dengan cara apa pun yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan.
 • Dengan cara apa pun yang menyalahi undang-undang atau melibatkan penipuan, atau mempunyai tujuan atau kesan yang menyalahi undang-undang atau melibatkan penipuan.
 • Untuk tujuan merosakkan atau cuba membahayakan kanak-kanak bawah umur dalam apa jua cara..
 • Untuk menghantar, dengan sedar menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula apa-apa bahan yang tidak mematuhi Standard Kandungan kami di bawah.
 • Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau apa-apa bentuk usaha serupa yang lain (spam).
 • Dengan sedar menghantar apa-apa data, menghantar atau memuat naik apa-apa bahan yang mengandungi virus, trojan, cecacing, bom masa, pencatat ketukan kekunci, perisian intip, perisian beriklan atau apa-apa program berbahaya lain atau kod komputer serupa yang direka dengan niat buruk untuk menjejaskan operasi mana-mana perisian atau perkakasan komputer.

 

Perkhidmatan Interaktif

Kami mungkin dari semasa ke semasa menyediakan perkhidmatan interaktif di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, termasuk, tanpa had:

 • ruang sembang;
 • papan buletin;
 • pemesejan; dan
 • perkhidmatan lain;

(“perkhidmatan interaktif”).

Kami akan melakukan yang terbaik untuk menilai sebarang kemungkinan risiko bagi pengguna (dan khususnya, untuk kanak-kanak) daripada pihak ketiga apabila mereka menggunakan perkhidmatan interaktif yang disediakan di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, dan kami akan memutuskan dalam setiap kes sama ada sesuai untuk menggunakan penyederhanaan terhadap perkhidmatan yang berkaitan (termasuk jenis penyederhanaan yang ingin digunakan) berdasarkan risiko tersebut. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab untuk mengawasi, memantau atau menyederhanakan apa-apa perkhidmatan interaktif yang kami sediakan di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti kami untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif oleh pengguna yang bertentangan dengan standard kandungan kami , sama ada perkhidmatan itu disederhanakan atau tidak.

Penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif kami oleh kanak-kanak bawah umur adalah tertakluk kepada persetujuan ibu bapa atau penjaga mereka. Kami menasihati ibu bapa yang membenarkan anak-anak mereka menggunakan perkhidmatan interaktif bahawa adalah penting untuk mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang keselamatan mereka dalam talian, kerana penyederhanaan bukanlah satu jaminan. Kanak-kanak yang menggunakan mana-mana perkhidmatan interaktif haruslah diberitahu tentang risiko yang berpotensi terhadap mereka.

 

Standard Kandungan

Standard kandungan ini (“Standard Kandungan”) dikenakan kepada mana-mana dan semua bahan yang anda sumbangkan kepada Produk dan Perkhidmatan SalamWeb (“Sumbangan”), dan kepada sebarang perkhidmatan interaktif yang berkaitan dengannya.

Standard Kandungan mestilah dipatuhi dari segi niat dan perkataan. Standard ini digunakan untuk setiap bahagian dari mana-mana Sumbangan serta keseluruhannya.

Kami akan menentukan, mengikut budi bicara kami, sama ada Sumbangan melanggar Standard Kandungan atau tidak.

Sumbangan mestilah:

 • Tepat (di mana ia menyatakan fakta).
 • Dipegang teguh (di mana ia menyatakan pendapat).
 • Mematuhi undang-undang yang diguna pakai di mana-mana negara tempat ia disiarkan.

Sumbangan tidak boleh:

 • Memfitnah mana-mana individu.
 • Lucah, menyinggung perasaan, menimbulkan rasa benci atau menghasut.
 • Mempromosikan bahan yang eksplisit secara seksual.
 • Menggalakkan keganasan.
 • Menggalakkan diskriminasi berdasarkan kaum, jantina, agama, kewarganegaraan, ketidakupayaan, orientasi seksual atau umur.
 • Melanggar mana-mana hak cipta, hak pangkalan data atau cap dagangan mana-mana individu lain.
 • Berkemungkinan untuk menipu orang lain.
 • Melanggar apa-apa tanggungjawab sah yang terhutang pada pihak ketiga, seperti tanggungjawab kontrak atau tanggungjawab keyakinan.
 • Menggalakkan sebarang aktiviti haram.
 • Mengancam, menyalahgunakan atau menyerang privasi mana-mana individu, atau menyebabkan gangguan, kesulitan atau kebimbangan yang tidak perlu
 • Berkemungkinan akan mengganggu, mengecewakan, memalukan, mencemaskan atau menjengkelkan mana-mana individu lain.
 • Menyamar sebagai orang lain, atau memalsukan identiti atau hubungan anda dengan mana-mana individu.
 • Memberikan tanggapan bahawa Sumbangan itu berasal daripada kami, jika ini tidak benar.
 • Menyokong, menggalakkan, mendorong mana-mana pihak untuk melakukan, atau membantu tindakan yang menyalahi undang-undang atau jenayah seperti (sebagai contoh sahaja) pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan komputer.
 • Mengandungi pernyataan yang anda ketahui atau percaya, atau mempunyai alasan yang munasabah untuk percaya, bahawa orang awam yang mana pernyataan itu, atau akan, diterbitkan berkemungkinan akan memahaminya sebagai satu galakan langsung atau tidak langsung atau dorongan lain untuk penugasan, persediaan atau dorongan tindakan keganasan.
 • Mengandungi sebarang pengiklanan atau mempromosikan sebarang perkhidmatan atau pautan web ke laman lain.

Anda memberi jaminan bahawa apa-apa Sumbangan sedemikian adalah mematuhi dasar penggunaan boleh diterima kami, dan anda akan bertanggungjawab terhadap kami dan membayar ganti rugi kepada kami untuk mana-mana pelanggaran jaminan itu. Ini bermakna anda akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang kami alami akibat pelanggaran jaminan anda

Apa-apa kandungan yang anda muat naik ke Produk dan Perkhidmatan SalamWeb akan dianggap tidak sulit dan bukan hak milik. Anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam kandungan anda, tetapi anda dikehendaki memberi kami dan pengguna Produk dan Perkhidmatan SalamWeb lain hak tidak eksklusif, serata dunia, bebas royalti untuk menggunakan dan mengedarkan kandungan tersebut tanpa batasan waktu.

Kami juga berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut bahawa mana-mana kandungan atau perkhidmatan berkaitan yang disiarkan atau dimuat oleh anda ke Produk dan Perkhidmatan SalamWeb merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak privasi mereka atau memfitnah mereka

Kami mempunyai hak untuk mengalih keluar sebarang siaran yang anda buat di Produk dan Perkhidmatan SalamWeb jika, pada pendapat kami, siaran anda tidak mematuhi Standard Kandungan kami.

Kami berhak (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk membuat saringan awal, mengkaji semula, menanda, menapis, mengubah suai, menolak atau mengalih keluar mana-mana atau semua kandungan atau perkhidmatan yang berkaitan dari Produk dan Perkhidmatan SalamWeb.

Kami mungkin menyediakan alat untuk menapis kandungan eksplisit atau perkhidmatan yang berkaitan. Di samping itu, terdapat perkhidmatan dan perisian yang tersedia secara komersial untuk menghadkan akses ke bahan yang mungkin anda dapati tidak menyenangkan.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi dan menyandarkan kandungan anda.

 

Pelanggaran Dasar Penggunaan Boleh Diterima 

Apabila kami menganggap bahawa pelanggaran dasar penggunaan boleh diterima kami telah berlaku, kami mungkin mengambil tindakan sebagaimana yang kami anggap wajar.

Kegagalan untuk mematuhi dasar penggunaan boleh diterima mengakibatkan pelanggaran bahan Terma ini, dan mungkin menyebabkan kami mengambil semua atau mana-mana tindakan berikut:

 • Penarikan segera, sementara atau kekal hak anda untuk menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb.
 • Penghapusan segera, sementara atau kekal apa-apa Sumbangan yang anda muat naik ke Produk dan Perkhidmatan SalamWeb.
 • Mengeluarkan amaran kepada anda.
 • Prosiding undang-undang terhadap anda untuk pembayaran balik semua kos atas dasar ganti rugi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan undang-undang yang munasabah) yang terhasil daripada pelanggaran tersebut.
 • Tindakan undang-undang selanjutnya terhadap anda.

Kami mengecualikan liabiliti kami untuk semua tindakan yang mungkin kami ambil sebagai tindak balas terhadap pelanggaran dasar penggunaan boleh diterima ini. Tindakan yang kami ambil tidak terhad kepada yang dinyatakan di atas, dan kami boleh mengambil tindakan lain yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan UAE.

 

HAK YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENGGUNAKAN BAHAN YANG ANDA MUAT NAIK

Apabila anda membuat Sumbangan kepada Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, anda memberi kami dan pengguna produk dan perkhidmatan kami hak tidak eksklusif, serata dunia, bebas royalti untuk menggunakan dan mengedarkan kandungan tersebut.

 

TANGGUNGJAWAB KAMI UNTUK KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG ANDA ALAMI

Kami tidak mengecualikan atau menghadkan dalam apa jua cara liabiliti kami kepada anda di mana ia adalah menyalahi undang-undang untuk berbuat demikian. Ini termasuk liabiliti untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kelalaian kami atau kecuaian pekerja, ejen atau subkontraktor kami dan untuk penipuan atau salah gambaran palsu.

Sila ambil perhatian bahawa kami hanya menyediakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb untuk kegunaan domestik dan persendirian. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb untuk sebarang tujuan komersil atau perniagaan, dan kami tidak mempunyai liabiliti kepada anda untuk apa-apa kehilangan keuntungan, kerugian perniagaan, gangguan perniagaan, atau kehilangan peluang perniagaan.

Jika kandungan digital rosak yang kami telah bekalkan merosakkan peranti atau kandungan digital milik anda dan ini disebabkan oleh kegagalan kami untuk menggunakan perhatian dan kemahiran yang sewajarnya, kami sama ada akan membaiki kerosakan tersebut atau membayar pampasan kepada anda. Bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap kerosakan yang anda mungkin boleh elakkan dengan mematuhi nasihat untuk menggunakan kemas kini yang ditawarkan secara percuma kepada anda atau untuk kerosakan yang disebabkan oleh anda gagal mengikuti dengan betul arahan-arahan pemasangan atau tidak mempunyai keperluan sistem minimum yang kami syorkan.

 

BAGAIMANA KAMI MUNGKIN MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi kami.

 

KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK VIRUS DAN ANDA TIDAK PATUT MEMBAWANYA MASUK

Kami tidak menjamin bahawa Produk dan Perkhidmatan SalamWeb akan selamat atau bebas daripada pepijat atau virus.

Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi teknologi maklumat, program komputer dan platform anda untuk mengakses Produk dan Perkhidmatan SalamWeb. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.

Anda tidak boleh menyalahgunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb dengan secara sedar, membawa masuk virus, trojan, cecacing, bom logik atau bahan lain yang bersifat hasad atau berbahaya secara teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke Produk dan Perkhidmatan SalamWeb, pelayan di mana Produk dan Perkhidmatan SalamWeb disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang dihubungkan dengan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb. Anda tidak boleh membuat serangan kepada Produk dan Perkhidmatan SalamWeb melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan pernafian perkhidmatan teragih. Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Undang-undang Persekutuan No. (5) “Membanteras Tindakan Siber” 2012. Kami boleh melaporkan mana-mana pelanggaran sedemikian kepada pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran itu, hak anda untuk menggunakan Produk dan Perkhidmatan SalamWeb akan dihentikan serta-merta.

 

UNDANG-UNDANG NEGARA MANA YANG DIGUNA PAKAI UNTUK SEBARANG PERCANGGAHAN?

Terma ini, isi dan pembentukannya, ditadbir oleh undang-undang Emiriah Arab Bersatu yang mana mahkamahnya mempunyai bidang kuasa tidak eksklusif terhadap sebarang percanggahan yang berkaitan dengannya.

Kandungan SalamToday boleh didapati dalam: